တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆၂)ႏိုင္ငံႏွင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္

中国已与“一带一路”沿线62个国家签订航空运输协定

2018-09-04

  လက္ရိွအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း(၁၂၅)ခုရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရေလေၾကာင္းမ်ားအၾကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း (၁၀)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလ ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါသည္။

  ထိုအနက္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆၂)ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ လည္း ပထမဆံုးေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႐ုရွား၊ အာေမးနီးယား၊ အင္ဒိုနီး ရွား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အစၥေရး၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မေလးရွား၊ အီဂ်စ္စသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္း အခြင့္ အေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏို္င္ငံေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာန ဖြံ႔ၿဖိဳးစီမံညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယစစ္ေဆးေရးအရာရိွက လက္ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၄၅)ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈခရီးစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ခရီးစဥ္(၅၂၀၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.chinanews.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top