ကူမင္းၿမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ျပပြဲေပါင္းရာေက်ာ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူေပးေန

昆明会展业再次崭露头角 每年数百场展会为昆明插上翅膀

2016-10-18

  ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပပြဲအမ်ားအျပားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ကာ "တံခါး ဖြင့္ျခင္း"ဟူေသာအဓိပၸာယ္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႔ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္စတင္ကာ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းကူစည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႔သည္္ နာမည္ ေက်ာ္ ၾကားေသာ အႀကီးစားႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီွ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မီျပပြဲ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းျပပြဲလုပ္ငန္းရပ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ က်င္းပေသာ၊တာ၀န္ယူက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပပြဲေပါင္း(၄၀၀)ႏွင့္အထက္တြင္ ေရာက္ ရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာျပပြဲမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႔သို႔ ျပပြဲတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့သည့္အျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႔ အတြက္လည္း စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာရရိွေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္-ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အျမင့္ဆံုးေသာ စံျပ ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္သာမက အျပန္အလွန္ဖလွယ္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ စင္ျမင့္ျဖစ္ကာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထပ္ဆင့္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ေပးမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္-ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေပါင္း (၁၂၀) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ကာ ထိုအနက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း (၁၀)ခု၊ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၉၈)သန္း၊ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း (၁၁၀)ခု၊ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ယြမ္ေငြ (၄၁၈.၁၃)ဘီလီယံ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ ကူမင္းၿမိဳ႔သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)မွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႔ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံမႈရိွသည့္ၿမိဳ႔မ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူဂ်ီဆာ၀ါၿမိဳ႔၊ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံဇူးရစ္ၿမိဳ႔၊ ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံ ဆားဝိန္းၿမိဳ႔၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဒန္ဗာၿမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံWagga Waggaၿမိဳ႔၊ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ ကိုခ်ာဘမ္ဘာၿမိဳ႔၊ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႔၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ New Plymouthၿမိဳ႔၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံစစ္တေကာင္းၿမိဳ႔၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံJyvaskylaၿမိဳ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႔၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ Polonnaruwa ၿမိဳ႔စသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)မွ ၿမိဳ႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးစသည့္ က႑အသီးသီးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ကာ က႑ေပါင္းစံု၊ အဆင့္မ်ိဳးစံုရိွသည့္ က႑ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအေျခအေနသစ္မ်ားကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  (ယူနန္သတင္းကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top