၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အာကာသသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္္

2016-11-16

  Jeff Bezos ကုမၸဏီေအာက္ရွိ အာကာသခရီးသြားကုမၸဏီ၏ Blue Origin သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခရီးစဥ္အျဖစ္ စတင္ ပ်ံသန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

  ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က နယူးမကၠစီကိုျပည္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိက ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အာကာသယာဥ္ခရီးစဥ္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ISPCS) တြင္ Blue Origin ဥကၠဌ Rob Meyerson က ခရီးစဥ္အခ်ိန္အား ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ Blue Origin မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရ အာကာသယာဥ္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေပးမည့္အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္သည္ ေခ်ာေမြ႕စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိအတြက္ကိုမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ၅ ရက္ ေန႔က ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈစမ္းသပ္ေရးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအ ႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္းမွ New Shepard အာကာသယာဥ္သည္ 'လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ား အသက္ အႏၲရာယ္ေဘးကင္းျခင္းစနစ္' ကိုေအာင္ျမင္စြာျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္မႈ မေအာင္ ျမင္ပါက ၄င္းစနစ္သည္ ခရီးသည္မ်ားအား ကမ႓ာ့ေျမျပင္ေပၚသို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  (tech.ifeng.com မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top