တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္

中国邮轮市场迅猛发展 邮轮入境免签政策将扩至更多口岸

2016-11-16

  တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားမ်ားအတြက္ (၁၅) ရက္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ၁၄ ရက္ေန႔ က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံတကာ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာ ခရီးသြားအဖြဲ႕မ်ားအား (၁၅) ရက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒ နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္က်င္းပသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး၌ ျပည္ တြင္းစားသံုးမႈမ်ား၏ မူဝါဒစီမံခ်က္ ထပ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အေပ်ာ္စီး သေဘၤာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေရးပါေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရီးသြားလာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္အပိုင္းက႑မ်ား အက်ိဳးရွိစြာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈကို ျဖန္႔ၾကက္ ရန္ မူဝါဒ ေပၚလစီတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသခရီးသြားလာေရး အေျခခံ လုပ္ငန္း ခိုင္မာေစရန္၊ Motorhomes ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္း လဲစီမံရန္၊ Motorhomes ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စခန္းခ်ႏိုင္မည့္ေဒသမ်ား ထုတ္ေပးရန္ စသည့္ေပၚလစီမ်ား က်င့္သံုးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားမ်ား အတြက္ (၁၅) ရက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ မူဝါဒကို တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဆိပ္ကမ္း မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရြက္ေလွငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာခရီး သြားအဖြဲ႕ကို (၁၅)ရက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒ အား တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းတြင္ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမူဝါဒအရ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားအဖြဲ႔ (၂ ဦးႏွင့္အထက္) သည္ ျပည္တြင္းရွိ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း၏၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရယူကာ တရုတ္ျပည္တြင္း ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး လည္ပတ္ လႈပ္ရွားမႈ အတိုင္းအတာကိုလည္း သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (ပီကင္းစီးပြားေရးသတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top