ယူနန္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႔က စြမ္းစြမ္းလွ င႐ုတ္သီး

云南芒市涮涮辣 辣得大象狂甩鼻

2017-02-16

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစပ္မွာ ပထမ" အျဖစ္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ စြမ္းစြမ္းလွငရုတ္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ဂုဏ္သတၱိမွာ ညီမွ်လွပါသည္။ စြမ္းစြမ္းလွငရုတ္၏ ေပါက္ေရာက္ပ်ံ႔ႏွံမႈ အတိုင္း အ တာအလြန္နည္းပါးၿပီး အမ်ားစုမွာ အေလ့က်ေပါက္ေရာက္ေလ့ရိွကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေဒသ အပူသမပိုင္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္သာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရိွသည္။ မန္စီၿမိဳ႔မွထြက္ရိွေသာ စြမ္းစြမ္းလွငရုတ္မွာ အစပ္ဆံုး၊ ေပါက္ေရာက္ျပန္႔ပြားမႈအမ်ားဆံုး၊ ထြက္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံနည္းပညာရွင္မ်ားမွာ စြမ္းစြမ္းလွ င႐ုတ္သီး စိုက္ပ်ိဳးမႈကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ရာမွ အေလ့က်ေပါက္ေရာက္ေလ့ရိွေသာ စြမ္းစြမ္းလွကို ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ႏိုင္စြမ္းအားနည္းၿပီး ေျမဆီလႊာႏွင့္ေလထုစသည့္ သသာ၀ပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ ေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ငရုတ္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္ ေစႏိုင္္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  စြမ္းစြမ္းလွငရုတ္ပင္မွာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း စီးပြားေရးတန္ဖိုးအလြန္ျမင့္မားေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ တစ္ျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ မန္စီၿမိဳ႔၏ စြမ္းစြမ္းလွင႐ုတ္သီးေရာင္းေစ်းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြ(၂၀-၃၀)ယြမ္ခန္႔ရိွၿပီး စြမ္းစြမ္းလွ င႐ုတ္ေျခာက္ေရာင္းေစ်းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ အျမင့္ဆံုးတ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၄၀)ယြမ္ခန္႔ ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ စြမ္းစြမ္းလွင႐ုတ္သီး(၁)ကီလိုမွာ သာမန္င႐ုတ္သီး(၅)ကီလိုခန္႔မွ်စပ္ၿပီး ေစ်း ႏႈန္းမွာမူ ပိုမိုခ်ိဳသာေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႔တြင္ ေဟာ့ေပါ့အႏွစ္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ င႐ုတ္သီးေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ ပံုမွန္ျမင့္တက္ လ်က္ရိွၿပီး စြမ္းစြမ္းလွင႐ုတ္သီးမွာ အလြန္စပ္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ မွာ စြမ္းစြမ္းလွင႐ုတ္သီးကို မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေစႏိုင္မည့္ င႐ုတ္ ရည္ျဖန္းစပေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားၾကသည့္အျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေရာဂါ ပိုးမႊားကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွၿပီး ေစ်းကြက္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  (People.com.cnမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top