တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာ ကြမ္ထံုး-တာ့လီရထားလမ္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၈၀% ၿပီးစီးၿပီျဖစ္

中缅国际通道广大铁路完成投资超八成

2017-08-29

  ေမလ၊ ၅ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္း၏ တစ္နာရီျမန္ႏႈန္း(၂၀၀)ကီလိုမီတာရိွသည့္ ကြမ္ ထံုး-တာ့လီမီးရထားလမ္း ဆက္သြယ္ေရး၊ အခ်က္ျပ၊ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆြဲငင္မႈစနစ္(၄)ခုစုေပါင္းသည့္ ေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ ရထားလမ္းေၾကာင္းေဆာက္လုပ္မႈမွာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ကူမင္းမီးရထားဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ကြမ္ထံုး-တာ့ လီရထားလမ္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၁.၄၄)ဘီလီယံရွိၿပီျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈၀% အထက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရထားလမ္းေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္မႈၿပီးေနာက္ ကူမင္းမွ တာ့လီသို႔ (၂)နာရီ၊ လီက်န္းသို႔ (၄)နာရီခရီးျဖင့္ ေရာက္ရိွသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားအခ်ိန္ကို ယခင္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက (၄)နာရီခန္႔ ခ်ံဳ႔ေပးသြားႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ကြမ္ထံုး-တာ့လီရထားလမ္းမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏိုင္ငံတကာရထားလမ္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရထားလမ္း စုစုေပါင္းအရွည္မွာ (၁၇၅)ကီလိုမီတာရိွၿပီး သတ္မွတ္ ထားေသာ တစ္နာရီျမန္ႏႈန္းမွာ (၂၀၀)ကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး တံတား၊ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းပါဝင္မႈမွာ ၆၃%ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ ျပည္နယ္ ခ်ဴ႐ႈံ၊ တာ့လီစသည့္ ျပည္နယ္ ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႔မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရထားလမ္းေဆာက္ လုပ္ၿပီးေနာက္ ယူနန္အေနာက္ပိုင္းေဒသ လမ္းပန္း သြယ္ေရးကြန္ယက္၏သယ္ယူပို႔ ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွတို႔၏ ဆက္သြယ္ဖလွယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယူနန္ျပည္နယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္အျပင္ “The Belt and The Road” ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.yninfo.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top