တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ထူေထာင္္ရန္ စီစဥ္ေန

云南拟与越老缅建三方向跨境旅游合作区

2017-09-04

  ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမအဆင့္အျဖစ္ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္-လာအို၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သံုးႏိုင္ငံ နယ္ စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းကို ထူေထာင္္သြားရန္ စီစဥ္ထား ကာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္ နယ္ခရီးသြား လာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီဥကၠဌမွ ဇြန္လ၊ ၁၃ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  စီမံကိန္းအရ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကူမင္း-ဟိုခို ႏိုင္ ငံ တကာခရီးသြားစႀကႍႏွင့္ ယူနန္-ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဇုန္ကို ထူေထာင္ ေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္-လာအိုနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း-လာအိုေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဇုန္ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ကူမင္း-ဘန္ေကာက္ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြား စႀကႍ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္ စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို အဓိကထားကာ ယူနန္-ျမန္မာေျမာက္ပိုင္း ခရီးသြားအသိုက္ အ၀န္းကို ထူေထာင္္သြားကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာခရီးသြားလာေရးအသိုက္အ၀န္းကို တည္ေဆာက္ သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအ ၾကားရိွ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ မည့္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နယ္ေျမခ်င္းနီးကပ္သည့္ ထူးျခားေသာ အားသာ ခ်က္ကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ေဒသလူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.chinanews.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top