တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္

中国西部启动建设一条向南出海纵向大动脉

2017-09-17

  ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကြမ္ရွီးကၽြမ့္တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဒုတိ ယဥကၠဌ က်န္းေရွာင္ခ်င္းက တ႐ုတ္ ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ တ႐ုတ္-စင္ကာပူ(ခ်ံဳကင္း)မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးသ႐ုပ္ျပစီမံကိန္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေတာင္ဘက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ခ်ံဳကင္း-လန္က်ိဳးရထားလမ္း ေျပးဆြဲေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ ဘက္သို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ကာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၏ အေနာက္ပိုင္းေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ သည့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာမည္ၿပီး ႏိုင္ငံတ ကာ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္း ေၾကာင္းသစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္-စင္ကာပူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္သ႐ုပ္ျပစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ စင္ ကာပူအစိုးရတို႔မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ဆူက်ိဳးစက္မႈဥယ်ာဥ္ေဆာက္လုပ္မႈ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထ်န္းက်င္းေဂဟၿမိဳ႕ေဆာက္ လုပ္မႈမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တတိယေျမာက္ အစိုးရခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ခ်ံဳကင္၊ ေကြ႔က်ိဳး တို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ ကြမ္ရွီးမွတစ္ဆင့္ ပင္လယ္ေက်ာ္ျဖတ္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ စင္ကာပူအထိ ဆက္သြယ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ံဳ ကင္း-ေကြ႔က်ိဳး-စင္ကာပူ ေတာင္ဘက္လမ္းေၾကာင္းဟုလည္း ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

  ေတာင္ဘက္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ႀကီးမားေသာေစ်းကြက္အလားအလာရိွပါသည္။ ခ်ံဳကင္းမွတစ္ဆင့္ ယန္ဇီျမစ္သို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတင္ပို႔မႈမွာ ၂၄၀၀ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီး တင္ပို႔မႈၾကာခ်ိန္မွာ (၁၄)ရက္ေက်ာ္ရိွပါသည္။ အကယ္ ၍ ခ်ံဳကင္းမွ ရထားလမ္းျဖင့္ ေပပုဝမ္းဆိပ္ကမ္းသုိ႔သြားေရာက္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ (၁၄၅၀)ကီလိုမီတာခန္႔သာ ရွည္ လ်ားေသာေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈအကြာအေဝးကို (၉၅၀)ကီလိုမီတာခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈၾကာခ်ိန္ကို လည္း (၂)ရက္ခန္႔ တိုေတာင္းေစကာ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအႏွီးအမ်ားအျပား သက္သာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လန္က်ိဳးမွ ေတာင္ဘက္စင္ကာပူသို႔သြားလာသည့္ ခရီးၾကာခ်ိန္မွာ အေရွ႔ဘက္ေလေၾကာင္းခရီးၾကာခ်ိန္ထက္ (၅)ရက္ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအကြာအေဝးအား တစ္ဝက္ခန္႔တိုေတာင္းသြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.thepaper.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top