ကူမင္း ခ်န္ေရႊေလဆိပ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အရွိန္ဟုန္တိုးျမင့္

昆明长水机场南亚东南亚航班增速快

2017-09-17

  ယခုႏွစ္အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ကို ေတာင္အာရွ၊အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသျဖန္႔က်က္စင္တာအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ မႈ အေျခအေနေအာက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႔ ခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း လိုင္း မ်ား အရိွန္လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမႇင့္လ်က္ရိွေနပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ေလဆိပ္အုပ္စုမွ ေလဆိပ္ အသီးသီးတြင္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈေလယာဥ္အဆင္းတက္အစီးေရ (၂.၄၈)သိန္း၊ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္မႈ ဦးေရ (၃၁.၀၂၆)သန္း၊ ကုန္စည္တင္ခ်မႈတန္ခ်ိန္ (၂.၁၄)သိန္းရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၉.၂%၊ ၁၀.၀%၊ ၉.၈% အသီးသီး ျမႇင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအနက္ ကူမင္းေလဆိပ္၏ ေလယာဥ္အဆင္းအတက္အစီးေရမွာ (၁.၇၃)သိန္း၊ ခရီး သည္တင္ေဆာင္မႈဦးေရ(၂၂.၁၆၃)သိန္း၊ ကုန္စည္တင္ခ်မႈပမာဏ(၁.၉၄)သိန္းရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလ တူထက္ ၁၀.၂%၊ ၁၀.၈%၊ ၈.၈% ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္၊ ေမလအထိ ဖြင့္လွစ္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလေၾကာင္းေပါင္း (၅၂)ခုရိွၿပီး ထိုအနက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလိုင္း(၄၁)ခု၊ ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလိုင္း(၁၁)ခု၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္တင္ခ်ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ စံႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လ်င္ျမန္စြာျမႇင့္တက္လာလ်က္ရိွကာ ကူမင္း ခ်န္ ေရႊေလဆိပ္တိုးတက္မႈသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ ေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ တစ္ ပတ္လွ်င္ (၁၈၈)ႀကိမ္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာရွသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ (၃၆)ႀကိမ္ေျပးဆြဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top