ယူနန္ျပည္နယ္ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ေဒါင္းျပာေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စတင္ရရိွေန

云南梁河县蓝孔雀养殖初见成效

2017-10-05

  ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ဟုန္လ်န္ေဒါင္းျပာေမြးျမဴမႈကၽြမ္းက်င္သမဝါယမအသင္း သည္ ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင့္ (၅)ကီလို မီတာ ၊ ေက်းလက္အစိုးရႏွင့္ (၅.၅)ကီလိုမီတာအကြာ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ေဟာ္ရွီးေက်းရြာအုပ္စု ပန္းသူေက်းရြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုေက်းရြာရိွ ေတာင္သူ(၆)ဦးမွ ေဒါင္းေမြးျမဴေရးကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ေမြးျမဴခဲ့ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၆)သိန္းျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါသမဝါယမေမြးျမဴေရးအေျခစိုက္စခန္းသည္ အက်ယ္ဧရိယာ(၅)မိုရိွၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၈.၇)သိန္းရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၏လက္ေတြ႔ေရာင္းခ်မႈမွဝင္ေငြယြမ္ေငြ(၃.၇)သိန္း ရရွိခဲ့ၿပီး အသားတင္အျမတ္ေငြ ယြမ္ေငြ(၁.၇)သိန္းရရွိခဲ့သည္။ အိမ္ ေထာင္စုတစ္ခုစီ၏ အသားတင္ဝင္ေငြယြမ္ေငြ (၂၈၃၃၃)ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းအသားတင္အျမတ္ေငြမွာ ယြမ္ေငြ (၅၆၆၇) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသရိွ ေတာင္သူမ်ားကိုပါ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ ဝလာရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္နယ္တြင္းျပင္သို႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ အဆိုပါေမြးျမဴေရးစခန္းတြင္ မ်ိဳးစပ္ေဒါင္း၊ ေဒါင္းသားေပါက္၊ အလွၾကည့္ေဒါင္းႏွင့္ အသား စားေဒါင္းဟူ၍ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႀကီးၾကပ္စခန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top