ေရႊလီေလေၾကာင္းလိုင္း ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမည္

瑞丽航空即将开通国际航线!你想去哪里...

2017-11-02

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ေဒသခံပုဂၢလိက ေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊလီေလေၾကာင္းလိုင္းကုမၸဏီ သည္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းကို တရား၀င္စတင္ဖြင့္လွစ္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ ေလေၾကာင္း လိုင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း ဦးစီးဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္မွ စတင္ကာ ကူမင္းၿမိဳ႔ႏွင့္ အျခား ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားသို႔ ဖြင့္လွစ္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တရုတ္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန ဇန္န၀ါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရႊလီေလေၾကာင္း လိုင္းသည္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း(ေဟာင္ေကာင္၊မကာအို၊ ထိုင္၀မ္ေဒသမ်ားအပါအ၀င္) ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၂၀၁၇ခုႏွစ္သည္ ေရႊလီေလေၾကာင္း လိုင္း၏ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္သည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကုမၸဏီမွ ယႏွစ္တြင္ ဘိုးအင္း၇၃၇ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ (၅)စင္း တင္သြင္းခဲ့ကာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို ဖြင့္လွစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ မၾကာမီကာလတြင္ ေရႊလီေလေၾကာင္းလိုင္းမွတစ္ဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (dehong.gov.cnမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top