ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္

世界旅游联盟在华成立

2017-11-02

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအသင္းမွ ထူေထာင္ေသာ ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ပထမအႀကိမ္အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ တည္ေထာင္မႈအခမ္းအနားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီခၽြမ္းျပည္နယ္ ခ်ိန္တူး ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပထမဆံုး တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ စီးပြားျဖစ္ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ကာ ခရီးသြားလာျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လွပေစရမည္ဟူေသာ အဓိကေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ခရီးသြားလာျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ခရီးသြားလာျခင္း ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမႇင့္တင္ရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာ မိတ္အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာမွအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈနည္းေသာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ားေသာ၊ အေထြေထြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျမႇင့္မားေသာ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

  ကမၻာ့ဘဏ္၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ေဒၚလာသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၂)ေဒၚလာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဘက္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.chinanews.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top