ေလယြင္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ပ်က္သုဥ္းသြားေသာေနရာအႂကြင္းတြင္ ခရီးသြားဇုန္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္

雷允飞机制造厂遗址将开发成旅游区

2017-12-15

  ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ေလယြင္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ပ်က္သုဥ္းသြားေသာေနရာအႂကြင္းတြင္ ဘက္စံုခရီးသြားဇုန္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းမူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈအခမ္းအနားကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဤစီမံကိန္းကို ဧရိယာအက်ယ္ မိုေပါင္း(၃၀၀၀-၅၀၀၀)ခန္႔အသံုးျပဳသြားရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာတ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁)ဘီလီယံမွ (၂)ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းတြင္ ေလယြင္ေလယာဥ္ထုတ္ လုပ္ ေရး စက္႐ံုျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္သမိုင္းျပတိုက္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေနရာ၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ျပသျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္အေျခစိုက္စခန္းစသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(၃)ခုပါဝင္ေသာ ခရီးသြားအေျခစိုက္စခန္းကို တည္ ေထာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ က်န္ရိွေသာအပိုင္းတြင္သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ခရီးသြား အပန္းေျဖ မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အထူးထုတ္ ကုန္ဝယ္ယူမႈစသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္းစပ္ ထားေသာ ဘက္စံုခရီးသြားဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top