ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုရင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ၾကပါစို႔လား

来瑞丽跨年“一马跑两国”!瑞丽景区免费逛!

2017-12-15

  ေရႊလီၿမိဳ႕၌ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကစို႔လား။ ႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္ကို လြယ္ကူစြာ ေျပးထြက္ႏိုင္ၿပီး ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ အခမဲ့ခရီးသြားလည္ပတ္ႏိုင္ပါမည္္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲပါတီေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရတို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္သစ္ခ်ိန္ခါတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရႊလီ-မူဆယ္ႏိုင္ငံတကာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္္ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ အထူးခံစားခြင့္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလအေတာအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏိုင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နံပါတ္ပါ ပိတ္္စျဖင့္ ခရီးသြား႐ႈခင္းေဒသ ဝင္ေပါက္ လက္မွတ္ကို အခမဲ့ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားတစ္ဦးလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နံပါတ္ပါ ပိတ္စျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ခရီးသြား႐ႈခင္းေဒသ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္(၂)ေဆာင္ကို္ ဝယ္ယူပါက တစ္ဝက္ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ မည္ျဖစ္ သည္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔ အထိျဖစ္ပါသည္။

  တက္ဟုန္းညီၫႊတ္ေရးသတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top