တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားျပား

中缅边境一日游受热捧

2018-02-03

  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳၿပီး သည့္ေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ခရီးသြားဧည့္သည္ေပါင္း (၁၁၁၂၈)ဦးခန္႔ ရိွခဲ့ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မွာ ခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားသေဘာက် ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကို လက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ခရီးသြားလာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၁ ရက္ေန႔က ေခတၱရပ္နားပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ကို ျပန္လည္ သြားလာခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ စနစ္က်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ႐ိုးသားစြာဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ က်န္းမာစြာ တိုး တက္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နယ္စပ္ခရီးသြားစံခ်ိန္မီစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္ပညိႇႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြား ရန္ အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သက္ဆိုင္ရာခရီးသြားဌာနမ်ားမွ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေန႔ခ်င္း ျပန္ ခရီးစဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ တာဝန္ယူလုပ္ ကိုင္ျခင္း အာမခံခ်က္(၈)ခ်က္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ ျပည္ပဝန္ေဆာင္မႈအာမခံခ်က္(၆)ခ်က္ တို႔ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ကာ လုပ္ကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္တက်ရိွရန္အတြက္ အာမခံခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီ နယ္စပ္ခရီးသြား ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကင္းမဲ့ျခင္းစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ကို အေစာပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yndaily.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top