၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊလီဂိတ္ နယ္စပ္ဝင္ထြက္သည့္လူဦးေရေပါင္း (၁၇)သန္းခန္႔ရိွ

2017年瑞丽口岸出入境流量突破1700万

2018-03-19

  ေရႊလီနယ္စပ္ကာကြယ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္း၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွ နယ္စပ္ ဂိတ္ဝင္ထြက္သည့္ ခရီးသြားဦးေရ(၁၇.၆၈)သန္းဝင္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝင္ထြက္မႈအစီးေရ (၃.၈၆)သန္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္ဝင္ထြက္သည့္ခရီသြားဦးေရမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၂.၂၃% ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားမွာမူ သာမန္အားျဖင့္ ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္း စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ပမာဏမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လက္ရိွနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ပထမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Y ပံုသ႑ာန္စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ ေရႊလီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစမ္းသပ္ေရးဇုန္တည္ေဆာက္မႈ၏အရိွန္ လ်င္ ျမန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္၏ လူဝင္လူထြက္မႈႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝင္ထြက္မႈပမာဏမွာ ပမာဏမ်ားျပား စြာဝင္ထြက္သြားလာေနသည့္အေနအထားတြင္ရိွေနပါသည္။ ျမင့္မားစြာ တိုးျမႇင့္လာေသာ နယ္စပ္ဝင္ထြက္မႈပမာဏ ႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာစီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ ခရီးသြား ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးရသည့္လမ္းေၾကာင္းတည္ေဆာက္မႈ၊ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စစ္ေဆးသူႏွင့္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႔အရည္အေသြးမ်ားကိုျမႇင္တင္ျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ဝန္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ ႀကီး ၾကပ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသစ္တီထြင္သြားမည္ျဖစ္ကာ နယ္စပ္ဂိတ္၏ အေကာက္ခြန္ျဖတ္

  သန္းမႈ ပတ္ဝန္း က်င္ ကို အဆက္မျပတ္ျမႇင့္တင္သြားကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျမႇင့္တင္ၿပီး နယ္စပ္ဝင္ထြက္ ခရီး သြား မ်ားအား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျမင့္မားေသာ၊ လ်င္ျမန္ေသာ အေကာက္ခြန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.dhradio.net မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top