ခရီးသြား China-style က်န္းမာေရးအနားယူမႈက ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားလာ အံ့မခန္းႀကီးမားလွသည့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္ႀကီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း၀င္ေငြ(၂၂၅၀)ဘီလီယံရရွိၿပီး ၁၂.၄%တိုးျမင့္ေန ကူမင္းၿမိဳ႔၌ (၇၂)နာရီ အခမဲ့ျဖတ္သန္းဗီဇာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ တရုတ္ခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ားအတြက္ ခရီးသြားထုတ္ကုန္(၈၈)မ်ိဳးကို အထူးေရြးခ်ယ္မိတ္ဆက္ထား ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးတြင္ ေႏြဦးၿမိဳ႔ေတာ္ ကူမင္းၿမိဳ႔ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ခရီးစဥ္ သံုးေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ ပန္းပင္လယ္ႀကီးက “ ပန္းမံသစ္သီးစီးပြားေရး ” ဖြ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္္ရန္ ႏိုးဆြေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ တရုတ္ျပည္တြင္းျဖစ္ေဆး၀ါးမ်ား ယမန္ႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ဘီလီယံ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြားေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္တာ့လီသို႔ ေရာက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္၌ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာရာတြင္ ၀ယ္ယူအခြန္ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္း Departure Tax Refund စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ခရီးသြားစမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္က အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ဖုန္း App ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဌားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည rEÅav;NrdKUodkY Zefe0g&dvrSZlvdkifvtxd EdkifiHjcm;c&D;oGm;{nfhonf 16000 ausmf0if
Top