ခရီးသြား ပန္းပင္လယ္ႀကီးက “ ပန္းမံသစ္သီးစီးပြားေရး ” ဖြ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္္ရန္ ႏိုးဆြေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ တရုတ္ျပည္တြင္းျဖစ္ေဆး၀ါးမ်ား ယမန္ႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ဘီလီယံ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြားေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္တာ့လီသို႔ ေရာက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္၌ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာရာတြင္ ၀ယ္ယူအခြန္ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္း Departure Tax Refund စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ခရီးသြားစမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္က အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ဖုန္း App ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဌားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည rEÅav;NrdKUodkY Zefe0g&dvrSZlvdkifvtxd EdkifiHjcm;c&D;oGm;{nfhonf 16000 ausmf0if wuf[kef;aejynfolrsm;twGuf jrefrmEdkifiHwpf&ufwmvnfywfjcif;c&D;pOfESifhrdwfqufay; &ifusef;½SD;rmrkefn§if;yef;yGifhav;rsm; wuf[kef;&JUtvSyqHk;aomeHeufcif;qnf;qm---yxrqHk;aomESpfopfaejcnfqnf;qmudk BudKqdk jrefrmYo&ufoD;rsm;ESifh&if;&if;ESD;ESD;xdawGUjcif; w½kwfjrefrmc&D;oGm;vma&;vkyfief;wdk;wufvm udk,fwdkifarmif;ESifc&D;oGm;vnfywfrIvk yxrOD;qHk; w½kwfjrefrm udk,fydkifum;tvnftywfc&D;pOftm; udk,fawGUcHpm;jcif; jrefrmvlrsdK;wdkU\yg;jyifay:uoeyfcg;vdrf;jc,fjcif;,Ofaus;rItwwfynm
Top