ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႕က အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ။ သက္ဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား ေလ့လာၾကပါစို႔

云南发布紧急措施!附相关权威解答

2020-09-15

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဝဝးဝဝ နာရီမွ ၂၄းဝဝ နာရီအထိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ (ျမန္မာနိုင္ငံသား) အသစ္ ၂ ဦး တိုး လာေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။  အဆိုပါေန႔ ညပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တိုင္၊ ဂ်ိမ္းေဖာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပကာ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ အျပည့္အဝ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ဟု အဆိုပါသတင္းစာရွင္းပြဲမွ သိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား က်င့္သုံးကာ ကပ္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့ကူးစက္မွုမ်ား ကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ေရႊလီၿမိဳ႕ေနျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံးအတြက္ nucleic acid ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းစရိတ္ကို အစိုးရဌာနမွ တာဝန္ယူပါမည္။ ၎စီမံခ်က္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္သြားမည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ည ၂၂းဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္း ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ မျပဳပါ။ ၎ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလကို တစ္ပတ္ ယာယီသတ္မွတ္ထားသည္။ တတိယ အခ်က္မွာ ေရႊလီၿမိဳ႕ေနျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ အိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္ ပန္ၾကားအပ္ ပါသည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ တရားမဝင္ ခိုးဝင္သူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ပဥၥမအခ်က္မွာ ေရႊလီၿမိဳ႕ေနျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္“တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥေပဒ”ႏွင့္အညီ nucleic acid ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဆဌမအခ်က္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၀းဝ၀ နာရီမွစ၍ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားသည္ ေရာက္ရွိေဒသရပ္ကြက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ သတင္းပို႔ကာ nucleic acid ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကြန္ရက္စနစ္ျဖင့္ စိစစ္ကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ျပင္ပမွ ေရာက္ရွိလာသူ အထူးသျဖင့္ “တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူ၊ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူ၊ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ”အစရွိသူ မ်ားအား စုံစမ္းစီစစ္ျခင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္အေျပးညီ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္။ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကပ္ေရာဂါ၏ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးပါမည္။

အေျခခံပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ သက္ေရာက္မွုကို အျပည့္အဝ ပါဝင္ေစ ရမည္။  ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ နယ္စပ္ေက်းရြာရွိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္ စြာ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုက္တြန္းပါမည္။ ေက်းရြာအရာရွိ၊ ရပ္ကြက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ျပည္သူ႔စစ္သားမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ နယ္စပ္အမွုထမ္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ ပါတီအရာရွိမ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားစသည့္ အလႊာေပါင္းစုံမွ အင္အားစုမ်ားစုစည္းၿပီး ကပ္ေရာဂါ ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အတူတကြ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကပါမည္။ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္လမ္းမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းငယ္မ်ား၊ ကူးတို႔လမ္းေၾကာင္း စသည့္ေနရာမ်ားအားလုံးကို ပိတ္ဆို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားမဝင္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား နယ္စပ္မ်ဥ္းကို တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုးဝင္ေစျခင္း စသည္တို႔အား တိုးျမႇင့္အေရးယူပါမည္။ “တရားမဝင္ ခိုးဝင္သူ၊ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူ၊ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ”စသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းျခင္း၊ တင္းက်ပ္စြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို တြန္းအားေပးၿပီး ခိုင္မာစြာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကူးလူးဖလွယ္ေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျမန္မာဘက္ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပး ေၾကညာရမည္။ ျမန္မာဘက္အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပန္ၾကားတိုက္တြန္းမည္။ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အၾကဳံဖလွယ္ေရး၊ ကပ္ေရာဂါ ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တရားမဝင္ ဝင္ထြက္သူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာကာလႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရာ ေရႊလီၿမိဳ႕ဌာနအသီးသီး၊ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ “ေစာစီးစြာရွာေဖြေတြ႕ရွိ၊ ေစာစီးစြာတင္ျပ၊ ေစာစီးစြာသီးသန႔္ခြဲေန၊ ေစာစီးစြာအတည္ျပဳ၊ ေစာစီးစြာေဆးကုသေပး”ျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ နိုင္ပါက တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပး နိုင္ပါသည္။

အေမးအေျဖ

ေမး ။ ။ ေရႊလီၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ေရႊလီေန ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ စီမံဝန္ေဆာင္ ေပးေနသနည္း။

ေၿဖ ။ ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွဝင္ေရာက္လာေသာ ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့ေနသည့္အေၿခ အေနအေပၚ ေရႊလီၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမူဆယ္ေဒသႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေန ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ ခြဲျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ အျမဲတမ္းအလုပ္ခန႔္အပ္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မွတ္ပုံတင္ကာ nucleic acid ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ၎ေနရာတြင္ သီးသန႔္ေနထိုင္ေစပါမည္။ အျပင္ထြက္ခြင့္ မျပဳပါ။ ကြန္ရက္စနစ္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ႀကီးၾကပ္ပါမည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ  နယ္စပ္ေဒသ ျပည္ဝင္ဂိတ္ မပိတ္ခင္ ျပည္ဝင္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔၏ ျပည္ဝင္လက္မွတ္ အခ်ိန္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ရာေနရာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာေနရာအလိုက္ ကြန္ရက္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ တတိယအခ်က္မွာ ျပည္ဝင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကို အတည္မျပဳနိုင္သူမ်ား၊ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္  အလုပ္အတြက္ သတ္မွတ္ေနရာ မရွိသူမ်ားကို စုစည္းကာ ေနရပ္ျပန္ရန္ ျပန္ပို႔ေပးမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို စီစဥ္ က်င့္သုံးပါမည္။

ေမး ။ ။ ျပည္ပမွဝင္ေရာက္ေသာ ကပ္ေရာဂါကို ထိေရာက္စြာတိုက္ဖ်က္ရန္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

ေၿဖ ။ ။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ “လူ၊ ေက်းရြာ၊ လမ္းေၾကာင္း၊ လက္မွတ္၊ နယ္စပ္ဂိတ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း”ဟူေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းငါးခုလိုအပ္ခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ပထမအခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသရွိေက်းရြာမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလၽွာက္တြင္ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္မည္။ ျမန္မာ ဘက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္မည္။ ျမန္မာဘက္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာဘက္သို႔ ေန႔စဥ္သုံးကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား တက္ႂကြ စြာ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ျပည္ပရွိ အိမ္နီးခ်င္းနယ္စပ္ေက်းရြာမ်ားအား ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စစ္ေဆးျခင္းဂိတ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီပါမည္။ မူလက နယ္စပ္ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မွု ဂိတ္ ၄၈ ခုကို အေျခခံကာ ျပည္သူမ်ားကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မွုဂိတ္ ၁၈၈ ခုထိ တိုးခ်ဲ့တည္ ေဆာက္ပါမည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လည္လွည့္ျခင္းကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ တတိယအခ်က္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္မည္။ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကြန္ရက္စနစ္ျဖင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးကာ APP ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မွုစနစ္ကို က်င့္သုံးပါမည္။ ရပ္ကြက္လူထုရဲတပ္ဖြဲ႕ ေရးရာ APP က်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔အတြက္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကို စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ဘက္စုံမွ ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္။

ေမး ။ ။ တရားမဝင္ေသာ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ မည္သို႔ အေရးယူမည္ နည္း။

ေၿဖ ။ ။  တရားမဝင္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျခင္း စသည့္ နယ္စပ္ေဒသစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တားဆီးေစသည့္ ျပစ္မွုမ်ားအေပၚ “တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျခင္း စီမံခန႔္ခြဲမွုနည္းဥပေဒ”၊“တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံျပစ္မွုဆိုင္ရာဥပေဒ”၊“တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွု ျပစ္ဒဏ္ဥပေဒ”စသည့္နည္းဥပေဒမ်ားအရ တရားဝင္ အေရးယူမည္ ျဖစ္သည္။

ေမး ။ ။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအတည္ျပဳ နိုင္ငံျခားသားလူနာႏွင့္ သံသယလူနာမ်ား၏ ေဆးကုသစရိတ္ကို မည္သူတာဝန္ယူမည္နည္း။

ေၿဖ ။ ။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ နိုင္ငံေတာ္ေဆးကုသေရးအာမခံဗဟိုဌာန၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေကာ္မတီတို႔မွ “ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ အတည္ျပဳ နိုင္ငံျခားသားတို႔၏ ေဆးကုသစရိတ္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေၾကညာခ်က္”ကို ပူးတြဲထုတ္ျပန္ထားရွိပါသည္။ ၎ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ အတည္ျပဳ နိုင္ငံျခားသားလူနာႏွင့္ သံသယလူနာ မ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အေျခခံေဆးကုသေရးအာမခံ မရွိပါက ေဆးကုသစရိတ္မွာ လူနာ က မိမိကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ သီးသန႔္ခြဲေနထိုင္သည့္ စရိတ္ကိုလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရမည္။

ေမး ။ ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔လည္ပတ္ ေနသနည္း။

ေၿဖ ။ ။ လက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ ေဆးကုသျခင္းအရင္းအျမစ္မွာ လက္ရွိ ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္အခ်က္အရ ေရႊလီၿမိဳ႕ က်ဳံတိုင္ေဆး႐ုံကို ကပ္ေရာဂါကုသေသာေဆး႐ုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အားလုံး ရွင္းလင္းၿပီး လူနာခုတင္ ၄၀၀ ထိဝင္ဆံ့ရန္ စီမံထားပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ခုတင္ ၂၉၁ ခု ဆံ့ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ခုတင္ ၈၀ ျပင္ဆင္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ပထမအသုတ္ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ကာ အခ်ိန္မေရြး ေဆး ကုသရန္ အဆင္သင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။

 
Top