w½kwf a&TvDtjynfjynfqdkif&mukefpnfaps;uGufrS yxrOD;qHk; 0,f,lonfh ukefypönf;rsm; jrefrmEdkifiHodkY wifydkY

中国瑞丽国际商品交易市场 采购首票货物出口缅甸

2020-11-23


 (owif;pOf) atmufwdkbmv (29)&ufaeYu ,GrfaiG (12400)wefzdk; &Sdaom

tav;csdef (302)uDvdk*&rf&Sd arG;yGapmifrsm; wifaqmifxm;onfh ,mOfwpfpD;onf 
a&TvDaps;uGuf ukefoG,f0,f,lrI bufpHkpDrHcefYcGJrI pepfrSwpfqifh taumufcGef &Sif;
vif;rI avQmufxm;NyD; jrefrmEdkifiHodkY acsmarGYpGm wifydkY EdkifcJhygonf/ þonfrSm 
a&TvDaps;uGuf ukefoG,f0,f,lrI a&SUajy; prf;oyfpcef; (,leef a&TvD tjynfjynf
qdkif&m ukefpnfaps;uGuf)\ yxrOD;qHk; aps;uGufrS ydkYukefypönf;rsm; 0,f,ljcif;
jzpfum EdkifiHwpf0ef; yOörtokwf aps;uGufukefoG,f0,f,lrI a&SUajy;prf;oyfpcef;
(17)ck\ yxrOD;qHk;0,f,ljcif;jzpfaMumif; od&ygonf/
    EdkifiHawmftqifh aps;uGufukefoG,f0,f,lrI a&SUajy; prf;oyfpcef;udk a&TvDNrdKU
ü tajcpdkufxm;NyD; a&TvDNrdKU jynfyukefoG,fa&; tm;omcsufrsm; tjynfht0jyo
Edkif&ef? uRrf;usifaps;uGuf\ jynfyukefoG,frI tvm;tvm jznfhqnf;ay;Edkif&ef?
EdkifiHwumaps;uGuf t&Sdeft[kef jr§ifhwifEdkif&ef? ydkYukefyrmP xyfwpfqifh wdk;csJU
Edkif&ef? jynfy ukefoG,fa&;wdk;wufrI wnfNidrfap&eftwGuf taxmuftuljzpfap
rnfjzpfygonf/ jynfyukefoG,frIwGif bufaygif;pHkaom 0efaqmifrItqifhtjzpf 
jr§ifhwifay;Edkif&ef? jynfyukefoG,frI vkyfief;opf? yHkpHopftjzpf ysdK;axmifay;Edkif
&ef? jynfy ukefoG,frI zGHYNzdK; wdk;wufrI enf;vrf; ajymif;vJrI t&Sdef jr§ifhwifEdkif&ef 
twGufvnf; taxmuftuljzpfapygrnf/ emrnfBuD; ukeftrSwfwHqdyf xkwfukef
rsm; wifydkYEdkif&ef? jynfwGif; pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;udk Buyfrwfí xkwfukef t&nf
taoG; pDrHcefYcGJrI ydkrdk tm;aumif;ap&ef? pufrIvkyfief; uGif;qufwpfckvHk; wdk;wuf
pGm armif;ESifEdkif&eftwGuf taxmuftuljyKEdkifrnfjzpfygonf/
    a&TvD aps;uGufukefoG,f0,f,lrI bufpHk pDrHcefYcGJrIpepf taumufcGef &Sif;vif;
a&; avQmufxm;jcif;udk a&TvDNrdKU Li Min tkyfpkESifh usef;ql; Zhong Fu Focus e,f
pyfjzwfausmf ukefoG,fa&;0efaqmifrI ukrÜPDwdkYrS yl;aygif;wDxGif aqmif&Gufxm;
jcif;jzpfygonf/ tqdkyg ukrÜPD\ oufqdkif&m wm0ef&Sdolu a&TvDNrdKUü aps;uGuf
ukefoG,f0,f,lrI a&SUajy; prf;oyfpcef; azmfaqmifjcif;onf jynfyukefoG,fa&;
vkyfief;rsm;tm; ydkrdk rsm;jym;aom OD;pm;ay;rl0g'rsm; cHpm;&&SdaprnfjzpfNyD; pD;yGm;
a&;vkyfief; aiGt&if;tESD;? ukefpD;qif;rI ukefusp&dwfrsm;udk rsm;pGm avQmhcsay;Edkif
rnfjzpfum a'owGif;  ydkYukef vkyfief; ,SOfNydKifEdkifpGrf;udk  jr§ifhwif ay;Edkifrnfjzpf
aMumif; ajymMum;cJhygonf/
    aps;uGuf ukefoG,f0,f,lrI a&SUajy; prf;oyfpcef;onf EdkifiHawmfrS jynfyukef
oG,fa&; qef;opfwDxGif zGHYNzdK;wdk;wufrIESifh jynfyukefoG,fa&;vkyfief;opf yHkpHopf
ysdK;axmif&ef wGef;tm;ay;onfh ta&;ygaom r[mAsL[m vkyfaqmifcsufjzpfyg
onf/ tqdkyg ukefoG,frI yHkpHonf tcsuftvufESifh udkufnDaom pD;yGm;a&;
vkyfief;&Sifrsm;onf EdkifiHawmf oufqdkif&m 0efBuD;XmerS todtrSwfjyKxm;aom
aps;uGuf pkaygif;{&d,mZkeftwGif; 0,f,lEdkifjcif;? taumufcGef aMunmvTm ukef
pnfwpfapmifwnf; wefzdk; tar&duefa':vm (1.5)odef; (1.5odef;tygt0if)ESifh
atmuf? taumufcGefXmerS owfrSwfxm;aom *dwfpcef;wGif wifydkYrnfhukefpnf
rsm; taumufcGef &Sif;vif;a&; vkyfxHk;vkyfenf;rsm; avQmufxm;aqmif&Gufonfh 
ukefoG,frIyHkpHopfjzpfygonf/ 
    þukefoG,frIyHkpHonf trsdK;tpm; pHkvifjcif;? yrmP enf;tBudrfa&? tokwf
a& tBudrfa&rsm;aom ukefa&mif;0,fzvS,frI xl;jcm;csufjzpfNyD; tcsuftvufESifh
udkufnDaom pD;yGm;a&;vkyfief;&Sifrsm;onf taumufcGef vsifjrefpGm &Sif;vif;jcif;?
txl; BuD;MuyfpDrHcefYcGJrI? wefzdk;jrifh tcGefaumufcHrI uif;vGwfjcif; ponfhrsm;udk
cHpm;&&SdEdkifrnfjzpfNyD; w½kwfEdkifiH tjynfjynfqdkif&mukefoG,frI ,EÅ&m;pepfjyKjyif
ajymif;vJa&;\qef;opfwDxGifaom vkyfaqmifcsuftpDtrHwpfckjzpfaMumif; od&
ygonf/                                        (wuf[kef;nDnGwfa&;owif;pm)
 
Top