,leefa&TvD&JwyfzGJUrS today;taMumif;Mum;pmxkwfjyef e,fpyfjzwfausmfOya' usL;vGefolrsm;tm; EdkifiHodkYjyefí Oya'aMumif;t& jypfrI0efcHvma&muftzrf;cH&ef tav;teufxm; today;azsmif;jz

云南瑞丽警方发通告:规劝跨境违法犯罪人员回国投案自首

2020-11-23

  1/ jypfrIusL;vGefNyD;aemuf xGufajy;wdrf;a&Smifaeolrsm;?
w&m;r0if EdkifiH(e,fpyf)jzwfausmf&ef wpfyg;oltm; pnf;½Hk;
aMumif; oHo,&Sdol? w&m;r0if jynfxGufjcif;ESifh jynfywGif 
avmif;upm;? rdkbdkif;zkef;? tifwmeuf uGef,ufrSwpfqifh
vdrfvnfjcif;? jyefay;qGJjcif;? zrf;qD; csKyfaESmifjcif;ponfh 
e,fpyfjzwfausmf Oya'jypfrIusL;vGefonfh vIyf&Sm;rIrsm;wGif 
qufpyfyg0ifvkyfaqmifcJhonfh w½kwfEdkifiHom;rsm;taejzifh
þtaMumif;Mum;pm xkwfjyefNyD;onfh aeY&ufrSpwifum
2020 ckESpf Edk0ifbmv (30)&ufaeYrwdkifrDtxd rdrdtodpdwf
jzifh EdkifiHodkY jyefí jynfolY&JwyfzGJYvHkNcHKa&;XmeodkY oGm;a&muf
NyD; jypfrI0efcH vma&muf tzrf;cH&rnfjzpfonf/ (Oya' csdK;
azmufjypfrI usL;vGef NyD;aemuf rdrd todpdwfjzifh vma&muf 
tzrf;cHjcif;? rdrd\jypfrIrsm;udk trSeftwdkif;0efcHjcif;onf 
tjypf&SdaMumif; vufeuf cs0efcHjcif;yifjzpfygonf/) tjypf
0efcHonfh jypfrI usL;vGefolrsm;twGuf jypf'Pfavsmhayghay;
jcif; odkYr[kwf jypf'Pf ajzavsmhay;jcif;rsm;ay;tyfoGm;rnf
jzpfonf/ xdkteuf jypfrIusL;vGefrIayghyg;ygu jypf'PfrS 
uif;vGwfcGifh &&SdEdkifrnfjzpfonf/ 
    2/ trdEdkifiHodkYjyefí jypfrI0efcH vma&muftzrf;cHolrsm;
taejzifh e,fpyfa'o wpfavQmufwGif zGifhvSpfxm;&Sdaom
wm0efus apmifhMuyfa&;*dwfae&m? &SmazGzrf;qD;ppfaq;a&;
*dwfae&mrsm;wGif jypfrI0efcHí tzrf;cHjcif;jzifh jynf0ifEdkifrnf
jzpfum jzwfvrf;? vrf;BudKvrf;Mum;rsm;rS w&m;r0if jynf
0ifjcif; rjyK&yg/ a'oEÅ&uyfa&m*g umuG,fxdef;csKyfnTef
Mum;rIXmerS ,leefjynfe,f udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*g ul;pufrI 
wkefYjyefa&;vkyfief; OD;aqmiftzGJY nTefMum;rIXme\taMumif;
Mum;pm (15)t& EdkifiHodkY jyefí jypfrI0efcHtzrf;cHonfh jynf
0ifolrsm;udk pkaygif;oD;jcm;xm;&SdNyD;aemuf jynfolYvHkNcHKa&;
&JwyfzGJYXmeodkY udkifwG,fajz&Sif;&ef vTJajymif;ay;tyfoGm;rnf
jzpfygonf/
    3/ jypfrI usL;vGefNyD;aemuf xGufajy; wdrf;a&Smifaeol? 
zrf;0&rf;xkwfxm;ol? vdkufvH zrf;qD;aeonfh vkyfief;pOf
twGif; rdrdtodpdwfjzifh jypfrI0efcH vma&muf tzrf;cHolrsm;
udk ppfaq;NyD;aemuf jypfrI0efcHtzrf;cH&ef trSefwu,f jyif
qifxm;aom? odkYr[kwf jypfrI0efcH vma&muftzrf;cHonfh
vrf;wpf0ufwGif jynfolYvHkNcHKa&; &JwyfzGJYXmerS zrf;qD;cH&
jcif; tm;vHk;wdkYudk rdrdtodpdwf"mwfjzifh vma&mufjypfrI0efcH 
tzrf;cHjcif;tjzpf owfrSwfoGm;rnfjzpfonf/
    4/ jypfrI usL;vGefolrsm;\ aqGrsdK;om;csif; rdwfaqGrsm;
taejzifh jypfrI usL;vGefolrsm;tm; tjrefqHk; trdEdkifiHjyefí
jypfrI0efcH vma&muftzrf;cH&ef azsmif;zsoGm;&rnfjzpfonf/
aqGrsdK;om;csif; rdwfaqGrsm;\ azsmif;zsrI? 4if;wdkY ESifhtwl
vma&muf0efcH tzrf;cHjcif; odkYr[kwf aqGrsdK;om;csif; rdwf
aqGrsm;rS vma&muf owif;ay; wdkifMum;NyD;aemuf jypfrI
usL;vGefoltm; jypfrI0efcH tzrf;cHapjcif;? jzpf&yfrSeftwdkif;
ajymMum;í jypfrI usL;vGefrdaMumif;0efcHjcif;rsm;udk rdrdtod
pdwf"mwfjzifh vma&muf jypfrI0efcH tzrf;cHjcif;tjzpf owf
rSwfoGm;rnfjzpfonf/
    5/ jynfolvlxktm; e,fpyfjzwfausmf Oya'jypfrI usL;
vGefjcif;qdkif&m oJvGefprsm;udk tjyKoabmaqmif wdkifwef;
ay;ydkY&ef tm;ay;rnfjzpfNyD; jynfolY&JwyfzGJUXmejzifh yl;aygif;
í jypfrIusL;vGefolrsm;? oHo,&Sdolrsm;udk wdkuf½dkufzrf;qD;
jcif; odkYr[kwf ulnD zrf;qD;ay;ygu oufqdkif&m pnf;rsOf;
owfrSwfcsufrsm;t& qkaiG ay;tyfoGm;rnfjzpfonf/
    6/ xkwfazmfajymqdk wdkifMum;olrsm;tm; Ncdrf;ajcmufjcif;?
*vJhpm;acsjcif;rsm; jyKvkyfygu Oya'aMumif;t& jyif;xef
aom jypf'Pfrsm;jzifh ta&;,laqmif&GufoGm;rnfjzpfonf/
    7/ xGufajy; wdrf;a&Smifaeaom jypfrIusL;vGefol rnf
olwpfOD;wpfa,mufudkrS aetdrf? ypönf;Opöm? qufoG,fa&;
ypönf;rsm; axmufyHhjcif; rjyKvkyf&? owif;ay;jcif;? xGuf
ajy; wdrf;a&Smifolrsm; twGuf axmufcHpmtwk odkYr[kwf 
xGufajy;wdrf;a&SmifEdkif&ef tajctaersm;ay;í ulnDjcif;rsm;
rjyKvkyf&? txufyg vkyf&yfrsm;&Sdygu ppfaq; twnfjyK
NyD;aemuf Oya'aMumif;t& jypf'Pf csrSwfoGm;rnfjzpfum
jypfrIusL;vGefygu Oya'aMumif;t& ta&;,loGm;rnfjzpf
ygonf/
    8/ jynfywGif aomifwifaeaom jypfrIusL;vGefolrsm;
taejzifh tajctaeudk od&Sdem;vnfxm;&rnfjzpfNyD; tcGifh
ta&;udk wefzdk;xm;um twwfEdkifqHk; trdEdkifiHodkY jyefí
jypfrI0efcH tzrf;cH &rnfjzpfNyD; jypf'Pf oufn§mrI ay;tyf
Edkif&ef BudK;yrf; &,loGm;&rnfjzpfonf/ today; taMumif;
Mum;onfh umvtwGif; jynfyü qufvufaexdkifNyD; EdkifiH
odkY jyefí jypfrI 0efcHtzrf;cH&ef jiif;qdkaeolrsm;udk jynfolY 
vHkNcHKa&; &JwyfzGJUXmersm;rS cdkifrm tm;aumif;aom tpDtrH
vkyfaqmifcsufrsm;jzifh  zrf;qD; pD&ifoGm;rnfjzpfNyD;  Oya'
aMumif;t&jyif;xefpGm ta&;,laqmif&GufoGm;rnfjzpfonf/
    9/ þtoday;taMumif;Mum;pmudk xkwfjyefonfhaeYrS
pwifí taumiftxnfazmfoGm;rnfjzpfonf/ jynfolYvHkNcHK
a&;Xme qufoG,f&efzkef;-0692-4143110
(a&TvDNrdKU jynfolYvHkNcHKa&;&JXme)
Top