udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*gumvtwGif; cGJjcm;qufqHjcif;ESifh aumv[vrsm;udk txl;owdjyKyg

警惕疫情中的歧视与谣言

2021-01-07

    eefusif; vkcdkavqdyfrS csdefwl; c&D;onfrsm;udk 
c&D;pOfjyefvSnfh&ef azsmif;zsjcif;onf owif;wkjzpf
ygonf/ 'DZifbmv (12)&ufaeYu eefusif;avqdyf
wGif c&D;onfrsm;udk jyefoGm;&ef azsmif;zsyHk oHo,
jzpfzG,f"mwfyHkonf tifwmeufoHk;pGJolrsm;tMum; a0zefrIrsm; jrifhwufaecJhygonf/ avqdyf\wHkYjyef
csufwGif owday;trSwfoauFwqdkif;bkwfü azmfjy
xm;onfhtaMumif;t&mrsm;onf jyifqifajymif;vJ
xm;NyD; tifwmeuf"mwfyHkwGif vltkyfpktwdkif;twm
rSm csJUum;xm;cJhojzifh avqdyfuyfa&m*g wm;qD;
umuG,fa&; vkyfaqmifcsufrsm;udkvnf; qdk;&Gm;pGm
xdcdkufapcJhjcif;aMumifh tysufoabmaqmif "mwfyHk
rsm;tjzpf jyKjyifxm;jcif;jzpfaMumif; od&ygonf/
    tysufoabmaqmif jyKjyifxm;onfh"mwfyHkrsm;
u jyefYyGm;cJhonfrSm xdwfvefYaMumuf&GHUaeaom cHpm;
csufyif jzpfygonf/ jynfolwdkYonf uyfa&m*gtay:
aMumuf&GHUrIonf obm0yifjzpfaMumif; em;vnfEdkif
NyD; rdrdbmomumuG,fjcif;onf tjypfwifp&mt
aMumif;r&Sdonfhudpö&yf jzpfygonf/ odkYaomf wpfyg;
oltm; *kPfzsuf½Iwfcs? cGJjcm;qufqHjcif;onf roifh
avsmfyg/ csdefwl;NrdKU udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*g jyefvnf
jzpfyGm;onfh aemufcHatmufwGif wcsdKUaomolrsm;
onf tysufoabmaqmif aumv[vrsm;udk jyefY
yGm;aejcif;onf txl;*½kjyK&rnfhudpö jzpfygonf/
    jynfolUuyfa&m*g wm;qD;umuG,fa&;rl0g'onf
aMumuf&GHUcHpm;rIjzpfay:&ef tm;ray;yg? ]]csdefwl; c&D;
onfrsm;tm; c&D;pOfjyefvSnfh&ef azsmif;zsjcif;}}udk
vnf;  ,kwådusqifjcif; oHk;oyfvQif rjzpfEdkifyg/ 
Oyrm- aumv[vjzefYyGm;aom tifwmeufoHk; pGJolonf t*Fvdyfbmomjzifh aumif;rGefpGm"mwfyHkjyK
jyifxm;jcif; r&SdaomaMumifh w½kwfbmomESifh t*Fvdyf
bmompum;jzifh EdIif;,SOfMunfhvQif ppfrSefrI r[kwf
jcif;udk awGY&Sd&efrcufcJyg/ þuJhodkY jcGif;csuf&Sdae
onfhaumv[vudk tb,faMumifh ,HkMunfMu
ygoenf;/ 
    Allport \ aumv[vjyefYvTifhenf;t& aum
v[v\ jyefYvTifhrIyrmPonf jyóem\ ta&;
BuD;rIESifh taxmuftxm;&Sdr&Sdudk EIdif;,SOfoGm;rnf
jzpfonf/ qdkvdkonfrSm qufpyfjyóem ta&;BuD;
avtrSefw&m;u ydkrdkraocsmavjzpfNyD; aumv[vjyefYyGm;rIjzpfEdkifacsrSmvnf; ydkrdkBuD;rm;avjzpf
onf/ wu,fawmh ordkif;wGif BuD;rm;onfh uyfab;
tEÅ&m,fjzpfyGm;wdkif;  aumv[v  trsm;tjym;
xGufay:avh&Sdygonf/ udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*gjzpfyGm;
onfhumvtwGif; aumv[v trsm;tjym;aMumifh
aumv[vrsm;udk acsyonfhpifjrifhrsm;xGufay:
vmcJhygonf/ udef;*Pef;azmfjycsufrsm;t& (74)
&ufwmtwGif; aumv[vacsyrIowif; (1491)
ck&SdcJhonf/ xdkowif;udpöonf [kwfrSefonfjzpfap 
r[kwfrSefonfjzpfap rod&Sdonfh tajctaeatmuf
wGif ,HkMunfjcif;onf}} trsm;jynfol tawG;tjrif
jzpfvmap&ef owif;tcsuftvuf yGifhvif;jrifom
rIudk jr§ifhwifjcif;rSm t"du aomhcsufjzpfygonf/
    ,cktBudrf uyfa&m*gaumv[vESifhywfouf
í txl;jcm;qHk;tcsufrSm tifwmeufoHk;pGJolrsm;onf 
aumv[vtay: ydkif;jcm;odjrifEdkifpGrf;ESifhowif;
tcsuftvufa&;om;rIudk em;vnfjcif;udk azmfjyae
ygonf/ wpfpHkwpfOD;u (18)puúefY tcsdefMumaom 
AD'D,dkudk ½dkuful;cJhum trSwfoauFw qdkif;bkwf\
txl;a&;om;csufudk jyocJh&m xdkudpöESifhywfoufí 
aumv[vacsyrIwGif ta&;ygaom tcef;u@
tjzpf yg0ifcJhygonf/ þtcsufu azmfjyaeonfrSm
jynfolYtiftm;onf aumv[vacsyonfh vlrIa&;
tajccHtkwfjrpfjzpfum  qdk&S,fowif;rD'D,monf 
tvdktavsmuf oefY&Sif;a&;,EÅ&m;jzpfygonf/ tif
wmeufoHk;pGJolrsm;taeESifh aumv[vonf ynm
&Sdrsm;udk rul;pufEdkif? &yfwefYwm;qD;apEdkifrnfjzpf
ojzihf aumv[vudk xdef;csKyfpDrHoGm;&ef xyfw
qifh ydkrdktusdK;jzpfxGef;aprnf jzpfonf/
    aumv[v pwifxkwfvTifholudk  ta&;,lrI
jr§ifhwifoGm;&rnf/ ,cktBudrf tysufoabmaqmif 
"mwfyHkjyKjyifjcif;onf eefusif;vkcdkavqdyftwGuf 
trnfemryHk&dyfxdcdkufrI jzpfyGm;apcJhNyD; jynfolvlxk 
uyfa&m*gwm;qD;umuG,fa&; pnf;rsOf;owfrSwf
csufudk aESmuf,SufrIjzpfapaomaMumifh jyif;xefpGm 
ta&;,loGm;&rnfjzpfonf/ trsm;jynfolY vHkNcHKa&;
pDrHBuD;MuyfrIOya'rsm;t& tEÅ&m,fjzpfyGm;rI tajc
tae? uyfa&m*gtajctae? vHkNcHKa&;tajctaersm;
udk r[kwfrrSefxkwfvTifhjcif; odkYr[kwf tjcm;enf;
vrf;jzifh trsm;jynfolYqdkif&m pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;
udk aESmifh,SufcJhygu &ufaygif; (5)&uf ESifhtxuf?
(10)&ufatmuf zrf;qD;xdef;odrf;jcif;ESifh 'PfaMu;
,GrfaiG (500)xufrenf; csrSwfjcif; cH&rnfjzpfonf/
tajctaerjyif;xefygu &ufaygif; (5)&ufatmuf 
zrf;qD;xdef;odrf;jcif; odkYr[kwf ,GrfaiG (500)xuf
renf; 'PfaiGcsrSwfoGm;rnfjzpfonf/ qdkvdkonfrSm 
tifwmeufrS aumv[v xkwfvTifholonf tkyf
csKyfa&;qdkif&m csKyfaESmifzrf;qD;jcif;cH&rnfjzpfonf/
    a&m*gckcHumuG,fa&;wGifvnf; aumv[v
rsm;udkvnf; tav;xm; wm;qD;&rnfjzpfNyD; ½kyfydkif;
qdkif&m ZD0ur®umuG,fapmifha&Smufaeonfh wpfcsdef
wnf;rSmyif owif;tcsuftvuf udk,fcHpGrf;tm;
wdk;wufatmifvnf; jr§ifhwifoGm;&rnf jzpfonf/ udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*g wm;qD;umuG,fa&;wGif vlrI
a&;cGJjcm;qufqHjcif;udk ajymif;vJypf&rnfjzpfonf/ 
aumv[vrsm; wm;qD;wdkufzsufjcif;jzifh aumv
[vrsm; r&Sdatmif aqmif&Guf&rnf jzpfygonf/ 
(Beijing Youth Daily)
Top