urÇmBuD;u b,fvkdrsdK; ekdifiHpkH0g'ukd vkdtyfovJqkdwmeJY ywfoufNyD; w&kwf tqkdjyKcsufu tajzay;

世界需要什么样的多边主义?“中国方案”指明方向

2021-02-23

(owif;pOf) w½kwfEdkifiHawmf or®w&SDusihfzdefonf 'Dv 25 &ufaeYnrSm ayusif;wGif AD'D,dk toGifykHpHeJY urmÇY pD;yGg;a&;zdk&rf 'gAdkYpf aqG;aEG;yGJodkY wufa&mufNyD; txl;rdeYfcGef;ajymMum;cJhygw,f/ &SDusihfzdefu urmÇay:rSm jyóemrsm; &IyfaxG;ayGvDrsm;jym;NyD; tJ'D jyóemrsm;udk ajz&Sif;wJhenf;vrf;[m EdkifiHpkH0g'udk xdef;odrf;umuG,fjcif;? vufawGUaz:aqmifjcif;eJY vlom;uHMur®mwltodkuft0ef; wnfaxmifa&;udk wGef;tm;ay;jcif;wdkY jzpfaMumif; ajymMum;cJhygw,f/ tJ'g[m urmÇBuD;u b,fvdkrsdK; EdkifiHpkH 0g'udk vdktyfovJqdkwmeJY ywfoufNyD; w½kwfEdkifiH ay;xm;wJh tajzyJ jzpfw,f/

&SDusihfzdef[m ruú½dkpD;yGg;a&;rl0g'rsm; n§dEIdif;rIudk wGef;tm;ay;jcif;? tawG;tac: qdkif&m wpfzuf owfwpf,loef tjrifoabmxm;udk pGeYfypfjcif;? zGHUNzdK;NyD; EdkifiHrsm;eJY zGHUNzdK;qJEdkifiHrsm;tMum; zGHUNzdK;a&;qdkif&m uGm[rIudk ausmfjzwfjcif;? EdkifiHwum pdefac:rIrsm;udk vufwGJ &ifqdkifajz&Sif;jcif; tygt0if e,fy,fav;ckuae ,aeYacwf &IyfaxG;ayGvDrsm;jym;wJh jyóemrsm;udk ajz&Sif;a&; qdkif&m enf;vrf;rsm; okH;oyf az:jyxm;ygw,f/

&SDusihfzdefu EdkifiHpkH0g'&JU t"dutcsuf[m urmÇay:&Sd udpö&yfrsm;udk EdkifiHtm;vkH; wdkifyif aqG;aEG;NyD; vkyfaqmifwmeJY urmÇBuD;&JU a&SUtvm;tvmudk EdkifiHtoD;oD;wdkY twludkifwG,fwm jzpfw,fvdkY ajymMum;cJhygw,f/ tJ'g[m &SDusihfzdefu urmÇBuD; vdktyfwJh EdkifiHpkH 0g'qdkif&m &Sif;vif;ajymMum;jcif; jzpfNyD; 'DxJrSm “EdkifiHtm;vkH; wdkifyifaqG;aEG;NyD; vkyfaqmifwm”[m aomhcsufuswJh pum;yJ jzpfygw,f/

ordkif;jzpfpOf[m csDwufaeygw,f/ urmÇBuD;[m twdwfudk jyefaemufqkwf EdkifrSm r[kwfygbl;/ Ouú| &SDusihfzdef ajymovdkyJ ,aeY rdrdwdkY jyKvkyfwJh a½G;cs,frI wdkif;? aqmif½GufrIwdkif;[m urmÇBuD; &JU tem*wfa&;udk tqkH;tjzwfay;rSm jzpfyg w,f/ rjiif;omyJ EdkifiHtm;vkH; wdkifyifaqG;aEG;NyD; vkyfaqmifMuwJh EdkifiHpkH0g'udk vufawGUusus az:aqmifjcif;[m vlom;tm;vkH;&JU a&SUtvm; tvmudk tvif;a&mifjcnftjzpf aqmifMuOf;ay;EdkifwJh rSefuefwJh a½G;cs,frI jzpfaMumif; China Media Group rS owif; aqmif;yg; wpfyk'frSm a&;om; az:jyxm;ygw,f/(CRI)

 

Top